• Digitaalinen työpaikka
  • Oppiminen ja kehittyminen
  • 17. tammikuuta, 2017

Menestyvän yrityksen tulevaisuuden oppimisympäristö on joustava

Yrityksissä verkko-oppimisen hyödyntämisen aste vaihtelee suuresti, kuten myös tavat verkko-opetuksen järjestämisessä. Yrityksen tarpeet vaikuttavat siihen miten verkko-opetusta järjestetään ja mitä ominaisuuksia ympäristöltä vaaditaan. Tulevaisuuden oppimisympäristöissä ja tuottavassa osaamisen kehittymisessä voidaan kuitenkin havaita yhteisiä piirteitä.

Menestyvän yrityksen tulevaisuuden oppimisympäristö on joustava

Skaalautuvuus mahdollistaa mukautumiskyvyn

Yritysten menestymisen edellytyksenä on niiden kyky reagoida nopeasti tarvittaviin muutoksiin, ja usein tämä asettaa paineita myös henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Samaa joustavuutta vaaditaan myös tulevaisuuden oppimisympäristöiltä, niiden pitää pystyä elämään muuttuvan yrityksen mukana.

Usein verkko-oppimisympäristöä valitessa keskitytään teknisten ominaisuuksien piirteisiin, kuten esimerkiksi siihen kuinka suurta käyttäjämäärää ratkaisu palvelee. Yrityksen koko voi kuitenkin muuttua nopeasti esimerkiksi orgaanisen kasvun tai yrityskaupan seurauksena,mutta joustavat ja skaalautuvat ympäristöt toimivat myös niissä tilanteissa. Oppimisympäristöä valitessa on kuitenkin tärkeintä, ja joskus myös vaikeinta, huomioida tulevaisuuden koulutustarpeet. Miten koulutusta tullaan järjestämään tulevaisuudessa? Todennäköisesti hieman eri tavalla kuin juuri tällä hetkellä.

Yksilöllisyyttä oppimiskokemukseen

Verkko-opetuksen eduiksi on perinteisesti listattu riippumattomuus ajasta ja paikasta. Nykyisin listalle kannattaa lisätä myös laiteriippumattomuus. Verkko-oppimisessa käyttökokemus ei ole vain tekniikkaa, vaan muodostuu koko oppimiskokemuksesta. Verkko-opetusta on totuttu käyttämään suurten massojen koulutuksiin mutta myös yksilöllisempi oppiminen ja oppimisen painopisteet voidaan huomioida ja näin toteuttaa parempi oppimiskokemus. Oppijan yksilöllisen oppimispolun tukeminen auttaa oppijaa ja muuttuvaan työhön voidaan vastata joustavammin. Luonnollisesti käyttö- ja oppimiskokemukseen panostaminen tuo parempia tuloksia myös oppimisessa.

Osaamisen jakaminen, kehittyminen ja syvempi yhteisöllinen oppiminen
Joustavaa oppimista ja yksilön kehittymistä tukeva verkko-oppimisympäristö mahdollistaa myös muun kuin vain ylhäältä päin annetun materiaalin opiskelun. Kun sisällöntuottajina ovat itse oppijat tai vertaiset saavutetaan hyviä tuloksia monella tasolla. Itse tuotettu oppimateriaali auttaa sisällöntuottajaa jäsentämään entisestään osaamaansa ja vertaisille oppijoille kohdennettu materiaali voi tavoittaa oppijan paremmin. Gartner ennustaa "Market Guide for Corporate Learning Suites" -oppaassan (May 2016), että "vuoteen 2018 mennessä, yli 80% organisaatioista tulee käyttämään oppijoiden itse tuottamaa sisältöä osana yrityksen oppimisstrategiaa. Sosiaalisen oppimisen menetelmien käyttö myös verkko-opetuksessa kehittää substanssiosaamisen lisäksi myös yhteistyötaitoja ja parhaimmillaan synnyttää uusia innovaatioita.

Joustavat koulutusmenetelmät

Tulevaisuuden ennustaminen myös koulutuksen tarpeissa on vaikeaa. Joustava oppimisympäristö tukee erilaisten oppimisen ratkaisujen hyödyntämistä. Monimuoto-opetus, jossa verkko-opetukseen yhdistetään kontaktiopetusta tai päinvastoin, mahdollistaa molempien tapojen parhaiden puolien käytön. Kontaktiopetus sitoo resursseja mutta myös sitouttaa oppimiseen sekä mahdollistaa myös sellaisten menetelmien käytön, jotka eivät verkon välityksellä ehkä ole mahdollisia, kuten konkreettisten tehtävien suorittamisen. Koulutuksissa käytettävät menetelmät tuleekin valita tarpeen, ei välineen mukaan, mutta joustavan verkko-oppimisympäristön avulla oppimista ja kehittymistä voidaan tukea monin tavoin.

Oppimisen seuraaminen

Koulutuksen tehokkuus ja tulokset kiinnostavat yrityksissä oppijoiden lisäksi useita eri tahoja, kuten yrityksen henkilöstöhallintoa ja koulutusvastaavia. Sen lisäksi, että oppija saa tiedon siitä, mitä hän on oppinut, häntä hyödyttää myös tieto siitä, miten hän on oppinut tai mitä aihepiirejä hän on erityisesti opiskellut. Kun koulutusta ja osaamista halutaan kehittää systemaattisesti, pelkkä tyytyväisyyskysely koulutuksen päätteeksi tai tieto siitä, kuka opintoja on suorittanut, ei enää riitä. Jotta yksilön ja yrityksen osaamisen kehittäminen voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tietoa osaamisesta. Tätä tietoa saadaan muun muassa yksilön itsearvioinnin myötä.

Menestyvän yrityksen tulevaisuuden oppimisympäristön tulisikin pystyä tarjoamaan eri käyttäjäryhmille monipuolisia työkaluja sekä tietoa oppimistuloksista koulutuksen ja kehittämisen tueksi.

Maura Zitting
Lead Instructional Designer