• Oppiminen ja kehittyminen
  • 02. helmikuuta, 2016

Neljä merkittävää parannusta verkko-opinnoissa ilmiöpohjaisen oppimisen avulla

Oppimisen digitalisaatio muokkaa oppimisprosesseja ja kehittymistä organisaatioissa. Teknologia puolestaan tuo uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Viime aikoina kiinnostusta on herättänyt ilmiöpohjaisen oppimisen pedagogiikka, jonka avulla saavutetut oppimistulokset ovat olleet niin lupaavia, että Suomen valtio on ottamassa ilmiöpohjaisen oppimisen osaksi kansallista opetusohjelmaa kuluvana vuonna. Mutta millaisia tuloksia ilmiöpohjaisella oppimisella on saavutettu?

Ilmiöpohjainen oppiminen - pelkkää tarinaa vai toimiva malli?

Ilmiöpohjainen oppiminen tuo oppimisen ja opettamisen lähemmäs käytäntöä. Sen sijaan että opiskelussa keskityttäisiin yksittäisiin oppiaineisiin, ilmiöpohjaisessa oppimisessa otetaan käsittelyyn jokin arkielämään liittyvä käytännön ilmiö. Ilmiöpohjaisen oppimisen on sanottu kehittävän esimerkiksi opintojen tehokkuutta sekä opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutusta. Lisäksi, ilmiöpohjainen oppiminen motivoi ja rohkaisee oppilaita luovaan ajatteluun. Case Riveria (Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä) on hyvä esimerkki tuloksista, joita ilmiöpohjaisen oppimisen ja oikean teknologian yhdistämisellä voidaan saavuttaa.

Opinnot uuteen oppimisympäristöön: case Riveria

Keväällä 2015 toimitimme Riverialle Valamis-oppimisympäristön, joka on ilmiöpohjaista oppimista tukeva sosiaalinen oppimisalusta. Syksyllä 2015 Riverian verkko-opintoja suorittavat opiskelijat alkoivat virallisesti opiskella ilmiöitä perinteisten verkkokurssien sijaan. Uudessa pedagogisessa mallissa keskityttiin erityisesti teknisiin ominaisuuksiin sekä sisällön esitystapaan ja visuaaliseen oppimiskokemukseen.

Neljä merkittävää pedagogiikan ja teknologian mahdollistamaa muutosta

Muutokset Riverian opiskelijoiden verkko-opintojen tuloksissa ovat erittäin positiivisia ja rohkaisevia, kun verrataan tilannetta syksyjen 2014 ja 2015 välillä. Uuden pedagogiikan käyttöönoton jälkeen opiskelijat onnistuivat mm. suorittamaan verkko-opintonsa huomattavasti aiempaa nopeammin. Tässä neljä merkittävintä muutosta, jotka ilmiöpohjainen oppiminen, Valamis -oppimisympäristö ja muut opettamistyön kehittämistoimet ovat mahdollistaneet:

1. Parantunut läpäisyprosentti

Syksyllä 2014 yhteensä 49 prosenttia Riverian opiskelijoista läpäisi heille suunnatut verkko-opinnot. Syksyllä 2015 vastaava luku oli 59 prosenttia. Tammikuussa 2016 läpäisyprosentti ylitti jo 70 prosenttia.

2. Paremmat arvosanat

Verrattaessa syksyn 2014 tuloksiin, noin 70 prosenttia opiskelijoista saavutti paremman arvosanan verkko-opinnoistaan syksyllä 2015. Syksyllä 2014 yhteensä 81 prosenttia kurssinsa läpäisseistä saavutti arvosanan T1 (tyydyttävä). Syksyn 2015 tilanne oli merkittävästi parantunut, sillä jopa 78 prosenttia opiskelijoista saavutti nyt arvosanan H2 (hyvä) tai K3 (kiitettävä).

3. Laadukkaammat vastaukset

Opettajien mukaan opiskelijoiden esseevastausten laatu on ilmiöpohjaisen oppimisen ja Valamiksen käyttöönoton myötä parantunut. Opiskelijat pystyvät nyt yhdistämään oppimaansa paremmin arkielämään, ja asioiden omaksuminen näkyy myös oppimistuloksissa.

4. Opiskeluprosessin helppo seuranta

Valamis -oppimisympäristössä opiskeluprosessin seuranta on helppoa verkko-opintojen opettajille, oppijoille sekä paikallisille ohjaajille. Valamikseen sisäänrakennettu Learning Record Store (LRS) yhdessä Experience API standardin kanssa mahdollistavat opintojen yksityiskohtaisen ja vaivattoman seurannan. Lisäksi, visuaalinen rakennekartta auttaa opettajia määrittelemään, mitkä osat opinnoista aiheuttavat opiskelijoille eniten haasteita. Myös opiskelijat voivat helposti seurata edistymistään sekä saada ja antaa palautetta opinnoistaan.

Kesällä 2015 Riverian johto teki vahvan strategisen linjauksen verkkopedagogiikan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Linjauksen myötä tehdyt päätökset ovat johtaneet yllä esitettyihin positiivisiin tuloksiin. Myös vahva panostus opintojen ohjaukseen ja kehittämiseen, sekä mahdollisuus antaa arvosanoja ja palautetta viivytyksettä Valamis - oppimisympäristössä voivat osaltaan selittää lyhyessä ajassa saavutettuja positiivisia tuloksia. Lisäksi, ilmiöpohjaisten opintojen jatkuva kehittäminen opiskelijoilta saadun palautteen perusteella on ollut suuressa roolissa Riverian tapauksessa.