• Oppiminen ja kehittyminen
  • Suorituskyvyn johtaminen
  • Säännösten noudattaminen (compliance)
  • 12. joulukuuta, 2017

Oppimiskokemusten optimointi organisaation toiminnan parantamiseksi

Oikeanlainen koulutus on jokaisen menestyneen organisaation perusta. Tämä pätee kaikessa oppimisessa ja kehittymisessä, ja organisaatiot tietävät tämän. Mikseivät sitten kaikki organisaatiot onnistu toteuttamaan oikeanlaista koulutusta? Vastaus on yksinkertainen: vaikka tahtoa olisi, toteutus ei pysy perässä. Vaikka organisaatio siis yrittäisi tuottaa laadukasta koulutusta, tavoite ei välttämättä toteudu käytännössä. Mitä siis puuttuu? Mitkä ovat keskeiset, mitattavia tuloksia tuottavat tekijät laadukasta organisaation koulutus- ja kehitysohjelmaa laadittaessa?

Tutkimusten mukaan on olemassa viisi tapaa, joilla organisaation toimintaa voidaan todella muuttaa. Tavat esitellään White Paperissamme Five Best Practices in Optimizing Learning Experiences for Organizations:

1. Tehdään oppimisesta nopeampaa, tehokkaampaa ja yhtenäisempää

Nykypäivän oppija haluaa tietoa nopeasti ja vähän kerrallaan. Siksi organisaatioiden on saatava oppimisesta ja kehityksestä vastaavat osastonsa käyttämään uusia oppimisteknologioita, kuten digitaalista oppimista ja mikro-oppimista. Kun organisaatio pilkkoo suuret tietokokonaisuudet pieniksi, helposti omaksuttaviksi palasiksi ja jättää ne oppijan saataville, se voi tarjota työntekijöille nykyaikaisen globaalin oppimiskokemuksen tinkimättä kuitenkaan oppimiskokemuksen laadusta. Verkko-oppiminen sisältää paljon etuja. Sen avulla organisaatio voi tarjota joustavuutta kiireisille työntekijöille ja jatkuvan oppimiskokemuksen niille, jotka käyttävät aineistoa useamman kerran.

Yhteiskunta on muuttumassa yhä nopeatempoisemmaksi, ja asioihin keskitytään yhä lyhyemmän ajan kerrallaan. Nyt onkin erittäin tärkeää vangita tehokkaasti oppijoiden huomio oppimiskokemusta mukauttamalla.

2. Mukautetaan oppimiskokemus

Mitä intuitiivisemman, miellyttävämmän ja sovellettavamman koulutusprosessin organisaatio pystyy toteuttamaan, sitä todennäköisempää on, että sen työntekijät todella sitoutuvat koulutuksen sisältöön, oppivat siitä ja hyödyntävät oppimaansa työssä. Laajasti hyväksytyn oppimisteorian mukaisesti tehokkaan aikuiskoulutuksen on otettava huomioon erilaiset oppimistyylit ja tarjottava henkilökohtaisia kannustimia ja arvoa oppijalle. Kun organisaatiot hyödyntävät digitaalista oppimista tehokkaasti, ne voivat tarjota aikuisoppijoille oppimistapoja ja luoda kokemuksellista oppimistoimintaa, mukautettuja oppimissuunnitelmia ja jopa mukautettuja oppimiskokemuksia. Jotta tämän tason mukautettu oppiminen olisi riittävän joustavaa ja tehokasta, organisaatioiden on hyödynnettävä laadukasta digitaalista oppimisalustaa, jonka ominaisuuksien avulla tällaista lähestymistapaa voidaan toteuttaa. Erilaisia alustan ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi integrointi, käyttäjäprofiilit ja työnkulun määritykset.

Mukautetun oppimisen etuna on myös se, että se lisää mitattavasti sekä oppimisen tehokkuutta että työntekijöiden tyytyväisyyttä, minkä ansiosta koulutuksen vaikutus on pitkäkestoinen.

3. Minimoidaan vaihtuvuuden aiheuttama tietämyksen menetys

Työntekijöiden pysyvyys ja organisaation oppimiskokemuksen laatu korreloivat vahvasti. Jos siis organisaatio on luonut toimivan, mukautetun oppimiskokemuksen, joka sitouttaa työntekijät ja rohkaisee kasvamaan, työntekijöiden vaihtuvuus vähenee. Jonkinlainen vaihtuvuus on tietysti vääjäämätöntä, ja sitä tapahtuu myönteisistä kokemuksista, kuten ylennyksistä, huolimatta. Siksi laadukkaan koulutusohjelman on otettava huomioon myös se, miten voidaan tehokkaasti hyödyntää ja lisätä kausityöntekijöiden tietämystä, jotta tieto välittyy nopeasti työntekijöiden vaihtuessa tuotannon kärsimättä.

On erittäin tärkeää, että organisaatio pystyy mittaamaan, miten tehokkaasti koulutuksen ominaisuudet vaikuttavat sen tulokseen. Organisaatioiden on välttämätöntä tietää, miten oppimisen vaikutuksia mitataan tehokkaasti. Millaista sitten on oppimisanalytiikka, ja mistä tiedetään, mitä tuloksia kannattaa mitata? Mittauksessa on otettava huomioon kaksi asiaa: on mitattava ja seurattava oppimisen vaikutusta työntekijöihin ja työsuorituksiin sekä oppimisen vaikutusta organisaatioon.

4. Hyödynnetään oppimistulosten analytiikkaa koulutuksen tehokkaiden vaikutusten todentamiseksi ja tulevaisuuden oppimisen määrittämiseksi

On tärkeää mitata oppimisen vaikutusta oppijoihin, koska sillä tavoin yritys voi arvioida koulutuksen tehokkuutta. Yksilöllisiä koulutusmittareita voidaan käyttää oppimispolun ja oppimiskokemuksen mukauttamiseen. Kun työntekijän toimintaa, koulutushistoriaa, tuloksia ja mielenkiinnon kohteita seurataan, hänelle voidaan laatia mukautettu ja paitsi tehokas, myös miellyttävä ja motivoiva koulutuspolku. Ja kun asiaa tarkastellaan suuremmassa mittakaavassa: oikeiden mittarien avulla organisaatio voi nähdä, millainen ero on työntekijöiden todellisen tietämyksen ja tarvittavan tietämyksen välillä. Kun nämä tiedot yhdistetään integroituun koulutusalustaan, tietämysero voidaan kuroa umpeen ja näin parantaa organisaation tehokkuutta.

Oppimisanalytiikan soveltaminen koko organisaatioon auttaa myös arvioimaan oppimisprosessin vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin.

5. Hyödynnetään oppimisanalytiikkaa organisaation oppimisen tehokkuuden mittaamiseen

Yksi oikein toteutetun verkkokoulutuksen suurista eduista on, että jopa tällä koulutusoptimoinnin tasolla koulutuskustannuksista tulee säästöä. Koulutukseen käytetty rahamäärä voi tuntua suurelta, kunnes nähdään tulevaisuuden säästöt, joita saadaan sijoittamalla resursseja kunnollisiin koulutusohjelmiin. Yritysten on otettava huomioon laadukkaan koulutuksen tuottamat erilaiset hyödyt. Optimoidun oppimiskokemuksen hyötyjä ovat esimerkiksi lisääntynyt asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, parempi tuottavuus, lyhyemmät koulutus- ja suoritusajat sekä tuotteiden ja palveluiden nopeampi käyttöönottaminen. Kun kaikki tämä otetaan huomioon, tulokset puhuvat puolestaan: koulutuskustannukset maksavat itsensä takaisin. Optimoitu oppimiskokemus tehostaa organisaation toimintaa. Oikeanlaisen data-analytiikan avulla organisaatiot voivat tarjota todennettavissa olevaa tukea keskeisille sidosryhmilleen. Kun siis hyödynnetään makrotason analytiikkaa, voidaan huomata, että optimoitu koulutus on arvokasta.

Jos todella haluat tietää, kuinka organisaatioosi luodaan menestyvä, mieluisa ja tehokas oppimiskulttuuri, tutustu tutkimuksiin perustuvaan White Paperiimme Five Best Practices in Optimizing Learning Experiences for Organizations. Sieltä löydät kaikki tarvittavat luvut, tiedot ja tutkimustulokset. Kysymys kuuluukin: onko organisaatiosi valmis hyödyntämään niitä?

Nyt yrityksesi koko potentiaali voidaan ottaa käyttöön – Ota ensimmäinen askel lukemalla White Paperimme!

Viisi keinoa oppimiskokemusten optimointiin

Kuinka rakennetaan onnistunut, tehokas ja sitouttava oppimiskokemus? Tutustu White Paperiimme, jossa listaamme viisi keinoa joiden avulla oppiminen saadaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita.