• Työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri
  • 27. elokuuta, 2019

Sosiaalisia taitoja etsimässä

“Viihdyt tiimityössä ja sinulla on hyvät sosiaaliset taidot.” Kukapa ei olisi työpaikkailmoituksia selaillessaan törmännyt vaatimuksiin hyvistä sosiaalisista- tai vuorovaikutustaidoista? Näitä taitoja tuntuu vaativan lähes jokainen työnantaja tänä päivänä. Ulospäinsuuntautunut ekstrovertti voi luontaisesti ajatella olevansa vuorovaikutustilanteissa kuin kala vedessä, kun taas sosiaalisissa tilanteissa varautunutta introverttiä vaatimus hyvistä sosiaalisista taidoista voi ahdistaa. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot sekoitetaan usein toisiinsa, vaikka kyseessä ovat kaksi eri asiaa. Mitä ovat hyvät sosiaaliset taidot ja mihin niitä tarvitaan työelämässä? 

Sosiaalisten taitojen merkitys työelämässä kasvaa

Kulutamme suuren osan työpäivästämme läppärin ääressä kaukana perinteisistä ihmiskontakteista, hyödyntäen pikaviestintäsovelluksia ja sähköpostia. Kuitenkin mitä enemmän teknologia kehittyy, sitä enemmän korostuu niin sanottujen pehmeiden taitojen merkitys työelämässä. Esimerkiksi Deming (2017) ja Jokinen & Sieppi (2018) ovat tutkimuksissaan todenneet sosiaalisten taitojen merkityksen kasvaneen työpaikoilla viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhä useampaan työtehtävään vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja. 

Automaation ja robotiikan kehittyminen ovat auttaneet meitä siirtämään ennakoitavissa olevaa, manuaalista rutiinityötä koneiden ja robottien tehtäväksi. Robotit hoitavat esimerkiksi kokoonpanotehtäviä tehtaissa tai suorittavat yrityksen palkanlaskentaa. Tiettyjä, sosiaalista kanssakäymistä vaativia tehtäviä meidän on kuitenkin edelleen hankalaa tai jopa mahdotonta automatisoida täysin koneiden hoidettavaksi. Esimerkiksi psykologin ja terapeutin ammatteihin liittyvät voimakkaasti vuorovaikutus ja läsnäolo, ja näitä tehtäviä on hankala kuvitella täysin robottien suorittamana.

Hyvät sosiaaliset taidot ovat tärkeitä myös IT-alalla

Se, että psykologin ja terapeutin työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, on varmasti itsestäänselvää. Mutta hyviä sosiaalisia taitoja vaaditaan myös IT-alalla, jossa työ on usein pitkälti prosessien digitalisointia, ongelmien ratkaisua ja tiedon analysointia teknologiaa hyödyntäen. Vaikka IT-alan tehtäviä ei perinteisesti ole yhdistetty sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ihmisten kanssa työskentelyyn, on työnteko myös paljon muuta kuin itsenäistä datan kanssa puurtamista. Robotit selviävät kenties rutiinitehtävistä, mutta eivät esimerkiksi haastavista neuvottelutilanteista tai projektitiimin workshopista. Hakola, Hiila ja Tukiainen (2019) ovat kirjoittaneet tiimiälyn käsitteestä, millä tarkoitetaan tiimin keskinäisen kyvykkyyden ja yhteisen osaamisen valjastamista uusiksi ideoiksi ja ratkaisuiksi. Tiimiälyn rakentamiseksi tarvitaan sosiaalisia taitoja, ja tiimiälyä tarvitaan organisaatioissa esimerkiksi tekoälyn parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi.

Sen lisäksi, että IT-alan ammattilaisen työpäivään sisältyy itsenäistä, hiljaista työskentelyä, kuuluu työnkuvaan usein myös ongelmanratkaisua kollegoiden kanssa, asiakaspalavereita sekä työkavereiden opastamista. Teknologian kehittymisen myötä myös tapamme viestiä ovat muuttuneet. Suuri osa sosiaalisesta kanssakäymisestä tapahtuu pikaviestimien ja sähköpostin avulla, ja vaikka teknologia helpottaa keskustelua, tarvitaan sosiaalisia taitoja myös näiden välineiden avulla kommunikoidessa. Tarvitaan mm. tilannetajua, kykyä asettua vastapuolen asemaan sekä taitoa ilmaista tunteita verkossa kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin sijaan. Työpäivien aikana tulee siis kohdanneeksi useita vuorovaikutustilanteita erilaisten persoonien kanssa, joten sosiaaliset taidot ovat hyötykäytössä jatkuvasti.

Mitä hyvät sosiaaliset taidot oikeastaan ovat?

Sosiaaliset taidot ovat hyödyksi jokaisessa työyhteisössä sekä elämässä yleisesti. Ne auttavat meitä toimimaan erilaisissa ja yllättävissä vuorovaikutustilanteissa, liittämään itsemme osaksi erilaisia ryhmiä sekä viestimään tehokkaasti. Hyvät sosiaaliset taidot helpottavat uusien ihmisten tapaamista ja keskustelua heidän kanssaan, työskentelyä tiimissä sekä oman mielipiteen ilmaisemista ja toisaalta toisten näkemysten huomioon ottamista. 

Kun työnantaja hakee hyvillä sosiaalisilla taidoilla varustettua henkilöä, tarkoitetaan sillä yleensä muun muassa kykyä:

  • kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa sujuvasti

  • mukautua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin

  • kuunnella

  • esittää omia näkemyksiä ja ottaa kantaa asioihin

  • ottaa asioita huomioon toisten näkökulmasta ja arvostaa muiden näkemyksiä

  • toimia sujuvasti ryhmän jäsenenä

  • empatiaan

  • vastaanottaa ja antaa palautetta.

Voiko introvertti olla sosiaalisesti taitava?

Vaikka sosiaalisia taitoja ja niiden merkitystä korostetaan nykyisin, ei se tarkoita, että jokaisen olisi oltava ulospäinsuuntautunut ekstrovertti pärjätäkseen työelämässä. Sosiaaliset taidot eivät tarkoita samaa kuin sosiaalisuus. Osalle ihmisistä sosiaalinen kanssakäyminen on luonnollisempaa kuin toisille, mutta puheliaisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus eivät suoraan tarkoita sitä, että henkilöllä olisi hyvät sosiaaliset taidot. Asia voi olla täysin päinvastoin. Ulospäinsuuntautuneen ihmisen voi esimerkiksi olla haastavaa kuunnella muita ja antaa heille tilaa ryhmässä. Toisaalta ujon tai introvertin ihmisen sosiaaliset taidot voivat olla erinomaiset. Hänen vahvuutensa voivat olla nimenomaan esimerkiksi toisten kuuntelemisessa ja huomioon ottamisessa. 

Ekstroverttiytä ja introverttiyttä ei saa siis sekoittaa sosiaalisiin taitoihin. Kun me Valamiksella haemme esimerkiksi hyvillä sosiaalisilla taidoilla varustettua ohjelmistokehittäjää, tärkeää ei ole se, onko kyseessä ekstrovertti vai introvertti, vaan se, kuinka henkilö toimii tiimin jäsenenä ja kuinka hän kommunikoi työkavereiden, asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikissa persoonallisuuksissa on omat hyvät puolensa. Introverttiyden on tutkimuksissa todettu olevan eduksi etenkin keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativissa hommissa, kun taas ekstrovertit usein loistavat esiintymistä ja paljon sosiaalista kanssakäymistä vaativissa tehtävissä. Erilaisissa työtehtävissä myös vaaditaan erilaisia sosiaalisia taitoja. Myyjän ja konsultin työtehtävissä korostuvat erilaiset sosiaaliset tilanteet kuin esimerkiksi data scientistin ja ohjelmistosuunnittelijan tehtävissä. 

Kukaan ei ole seppä syntyessään

Hyvät sosiaaliset taidot ovat yksi työelämän perustaidoista. Ne ovat taitoja siinä missä kirjoitus- tai kielitaitokin. Kukaan ei hallitse niitä täydellisesti, ja taitoja voi aina kehittää. Omien sosiaalisten taitojen kehittämistä voi lähteä työstämään esimerkiksi tarkkailemalla omaa ja muiden käyttäytymistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tärkeää on tiedostaa, missä omat vahvuudet sosiaalisten taitojen saralla ovat, ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Muistetaan myös, että sekä introverteille että ekstroverteille on paikkansa, ja nimenomaan erilaiset persoonat muodostavat rikkaan työyhteisön.

Asiantuntija

Iita Hirvonen, HR & Recruitment Specialist

Iita Hirvonen

HR & Recruitment Specialist, Valamis Group Oy

Iita on työskennellyt monipuolisesti HR-tehtävissä kunnallisella sekä yksityisellä sektorilla, ja Iitan erityisosaamiseen kuuluu rekrytointien ohella aikuisoppiminen sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäminen. Nykyisessä tehtävässään Iita työskentelee muun muassa rekrytointien, työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen sekä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan parissa.