Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en definities

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) van Valamis Group Oy (de Leverancier) van toepassing op de levering van de Valamis e-learning-software (samen met documentatie, media, accessoires en ander schriftelijk materiaal dat daarmee verband houdt, hierna genoemd: het Product), evenals diensten (de Diensten) geleverd door de Leverancier of een aan de Leverancier gelieerde onderneming of een geautoriseerde derde partij aan de klanten en gebruikers (de Klant) van het Product, zoals nader kan worden gespecificeerd in een afzonderlijke Product- en Dienstenovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst (samen met deze Algemene Voorwaarden, hierna genoemd: de Overeenkomst), indien van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op onderhoud en support van het Product waarvoor een afzonderlijke overeenkomst geldt.

2. Levering en acceptatie

De Leverancier tracht de overeengekomen leveringsdata na te leven of, indien er geen leveringstermijnen zijn overeengekomen, streeft ernaar het Product binnen een redelijke termijn vanaf de datum van uitvoering van de Overeenkomst te leveren. Als de levering is gebaseerd op gegevens of materiaal die door de Klant moeten worden verstrekt, wordt de datum van levering berekend vanaf de datum waarop de Leverancier aan de Klant heeft meegedeeld dat hij dergelijke gegevens en materiaal heeft ontvangen in overeenstemming met de Overeenkomst. Als er autorisaties of toestemmingen zijn vereist van de bevoegde autoriteiten, wordt de datum van levering berekend vanaf de datum waarop de Leverancier aan de Klant heeft gemeld dat hij dergelijke autorisaties of machtigingen overeenkomstig de Overeenkomst heeft ontvangen.

Elke partij wijst een contactpersoon aan voor de doeleinden van de Overeenkomst. De verantwoordelijkheid van de contactpersoon is het volgen en begeleiden van de voortgang van de levering en het informeren van zijn eigen organisatie en de andere partij over zaken die verband houden met de uitvoering van de levering.

De Klant zal op de best mogelijke manier bijdragen aan de levering. De Klant gaat ermee akkoord zijn taken overeenkomstig de Overeenkomst uit te voeren, met de nodige zorgvuldigheid en de professionele vaardigheden die voor deze taak vereist zijn. De Klant zal de Leverancier alle informatie verstrekken die de Leverancier nodig acht voor het uitvoeren van de taken die bij de levering zijn inbegrepen. De Klant is verantwoordelijk voor de informatie en instructies die aan de Leverancier worden gegeven, evenals voor de geschiktheid van het resultaat van de levering voor de doeleinden van de Klant. De Klant zal er verder voor zorgen dat het gebruik van het Product en de informatie die door de Klant wordt verstrekt met het oog op de levering geen inbreuk maken op enig recht van derden.

De Klant erkent hierbij dat alle opgegeven leveringsdata slechts een schatting zijn en dat de Klant geen recht heeft op enige vergoeding of schade als gevolg van een vertraging van de levering.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn 14 dagen vanaf de besteldatum.

Tenzij er een afzonderlijke acceptatietestprocedure is overeengekomen, moet de Klant een acceptatie-inspectie van het Product uitvoeren uiterlijk zeven (7) dagen na de leveringsdatum van het Product. Indien afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen dat de installatie door de Leverancier wordt uitgevoerd, vangt de hierboven genoemde acceptatie-inspectieperiode aan op de datum waarop de Leverancier aan de Klant meedeelt dat hij de installatie heeft uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant moet de eventuele fouten of defecten die tijdens de acceptatie-controle zijn geconstateerd onmiddellijk schriftelijk aan de Leverancier melden. Niettegenstaande de reclamatie door de Klant, wordt de levering geacht te zijn aanvaard in het geval de levering geen fouten of defecten bevat zoals gespecificeerd in artikel 10. De Klant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het testmateriaal, de uitvoering van de tests en alle gerelateerde kosten. De levering wordt ook als aanvaard beschouwd als de Klant het Product, of een deel daarvan, in het gebruik van de productie plaatst of nalaat de Leverancier binnen de bovengenoemde acceptatieperiode op de hoogte te stellen van eventuele fouten of gebreken in de levering. Op verzoek van de Leverancier zal de Klant de Leverancier een schriftelijk acceptatiecertificaat verstrekken, ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de Klant.

3. Installatie

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor de installatie van het Product op eigen kosten. In het geval dat de Klant het Product installeert, zal de Leverancier de Klant de benodigde instructies geven voor de uitvoering van de installatie en voor de voorbereiding van de operationele omgeving van het Product.

In het geval dat is overeengekomen dat Leverancier het Product installeert, is het volgende van toepassing:

  • De Klant moet, op eigen kosten en tijdig, de operationele omgeving voorbereiden om te voldoen aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de Overeenkomst, of die afzonderlijk worden gespecificeerd door de Leverancier. De Leverancier kan de operationele omgeving inspecteren vóór de installatiedatum en kan eisen dat de Klant alle ontdekte fouten en defecten daarin op eigen kosten corrigeert en verhelpt.
  • Installatie wordt uitgevoerd tijdens de normale kantooruren van de Leverancier;
  • De Klant moet ervoor zorgen dat de Leverancier toegang krijgt tot de installatieplaatsen voor de uitvoering van de installatie op een door de partijen overeen te komen tijdstip;
  • De Klant moet op zijn kosten de werk- en opslagruimte regelen die nodig is om de installatie uit te voeren.
  • Als er extra personeel of speciale gereedschappen nodig zijn vanwege een reden die kan worden toegeschreven aan de installatieplaatsen van de Klant, moet de Klant alle bijkomende kosten die hiermee verband houden, betalen;
  • De Klant zal de Leverancier alle communicatie, apparatuur en andere middelen verstrekken die redelijkerwijs vereist zijn voor de installatie op kosten van de Klant;
  • De Klant dient ervoor te zorgen dat de installatieplaats en -omgeving voldoen aan de voorschriften voor de werkomgeving en de veiligheid, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetten, besluiten en regelgeving die zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten;
  • De Klant moet ervoor zorgen dat de installatie kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, binnen het overeengekomen tijdschema, en verbindt zich ertoe om als enige aansprakelijk te zijn voor alle extra kosten veroorzaakt door vertragingen die aan de Klant kunnen worden toegerekend; en
  • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn eigen producten of producten van derden geen storingen veroorzaken in het Product van de Leverancier waarop deze Klant of producten van derden zijn aangesloten.

4. Gegevens en materiaal verstrekt door de klant

De Klant zal alle gegevens en materialen verstrekken waarover is overeengekomen dat ze door de Klant worden geleverd, in de overeengekomen vorm of in een andere vorm die schriftelijk door de Leverancier wordt gespecificeerd. Ter voorkoming van twijfel zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke gegevens en het materiaal dat door de Klant wordt verstrekt te allen tijde eigendom van de Klant. De Leverancier is niet gerechtigd deze te gebruiken, behalve voor de doeleinden van de Overeenkomst.

De Klant is verantwoordelijk voor de instructies, de gegevens en het materiaal dat de Klant verstrekt. De Klant zal er verder voor zorgen dat het gebruik van dergelijke instructies, gegevens en materiaal geen inbreuk maakt op enig intellectueel of ander recht van een derde partij, of op wet- of regelgeving van de bevoegde autoriteiten.

De Klant is verantwoordelijk voor de aankoop en werking van alle apparatuur, software en telecommunicatieverbindingen die niet zijn opgenomen in de beschrijving van de Dienst die deel uitmaakt van de Overeenkomst, indien van toepassing, of de overeengekomen levering. De Klant gaat er ook mee akkoord om ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur, software en telecommunicatieverbindingen voldoen aan de vereisten die door de bevoegde autoriteiten zijn uiteengezet en dat ze geen interferentie veroorzaken met de prestaties van de Leverancier of het algemene communicatienetwerk. De Klant zal onmiddellijk alle apparatuur, software en verbindingen verwijderen die dergelijke interferentie kunnen veroorzaken en aansprakelijk zijn voor alle daardoor veroorzaakte schade, evenals de kosten die verband houden met de foutdiagnose en andere gerelateerde werkzaamheden.

5. Licentie

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de licentievoorwaarden zoals vermeld in artikel 5 van toepassing.

Als de levering standaardsoftware van de Leverancier of derde partij of ander materiaal bevat, is dergelijke software of dit materiaal onderworpen aan de toepasselijke licentievoorwaarden. De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat het Product is ontwikkeld op een Liferay-platform en dat het gebruik van het Product vereist dat de klant heeft ingestemd met de benodigde licentie(s) voor het Liferay-platform en de software van Liferay Inc.

Auteursrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Product, de documentatie en andere materialen die aan de Klant zijn geleverd of die zijn gegenereerd tijdens de uitvoering van de Diensten en alle wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen en veranderingen daarin (gezamenlijk: de Te leveren producten), zullen te allen tijde toebehoren toe aan de Leverancier, ongeacht of dit materiaal in samenwerking tussen partijen is gecreëerd. Alle kopieën van de Te leveren producten zijn eigendom van de Leverancier.

De Leverancier verleent aan de Klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Te leveren producten voor de eigen interne activiteiten van de Klant te gebruiken voor de doeleinden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, of zoals anderszins schriftelijk gespecificeerd door de Leverancier.  De Klant dient ervoor te zorgen dat de personen die gerechtigd zijn om het Product te gebruiken op basis van de hieronder verleende licentie voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

Het Product en andere mogelijke software die is inbegrepen in de Te leveren producten worden geleverd in een versie in objectcode. De klant mag het Product gebruiken op één server per betaalde licentie. Als de server waarop het Product wordt gebruikt tijdelijk niet beschikbaar is, kan de Klant het Product tijdelijk op een alternatieve server gebruiken. De Klant mag zijn licentie niet verkopen, doorgeven of anderszins overdragen aan een derde partij of de Te leveren producten anderszins financieel gebruiken. De Klant heeft niet het recht om het Product te gebruiken voor een servicebureau, facilities management of soortgelijke doeleinden.

De Klant heeft het recht om uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier aanpassingen of andere wijzigingen aan de Te leveren producten aan te brengen. De Klant mag de Te leveren producten alleen demonteren, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering als en voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke dwingende regels van de Finse Copyright Act (8.7.1961/ 404, zoals gewijzigd). De Klant kan één (1) back-up/ archiefexemplaar maken van het Product en andere mogelijke software die is opgenomen in de Te leveren producten om te worden gebruikt wanneer de oorspronkelijke besturingsomgeving niet beschikbaar is. De Klant heeft niet het recht om andere exemplaren van de Te leveren producten te maken of andere kopieën te maken, ook niet voor privégebruik. Het back-up/archiefexemplaar bevat dezelfde legenda's en auteursrechtvermeldingen als het origineel en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en beperkingen als het origineel.

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Product wordt gebruikt in overeenstemming met de handleidingen en instructies die daarmee verband houden. De Klant is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van back-upgegevens die nodig zijn om gegevens te vervangen in geval van verlies of beschadiging van dergelijke gegevens om welke reden dan ook.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst, heeft de Overeenkomst geen effect op de intellectuele eigendomsrechten van een partij of op andere bestaande rechten voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst, noch heeft de Overeenkomst de rechten van beide partijen gewijzigd ten aanzien van de documentatie, software en/ of delen daarvan, verstrekt door een partij aan de andere partij voor de doeleinden van de Overeenkomst. Als de Klant de Te leveren producten voor enig ander doel gebruikt dan die vermeld in de Overeenkomst, kan de Leverancier de licentie onmiddellijk beëindigen en/ of de licentiekosten met terugwerkende kracht verhogen om met een dergelijk gebruik overeen te komen.

Bij het verlopen van de licentie die hieronder wordt verleend, zal de Klant alle Te leveren producten, inclusief en zonder beperking alle kopieën daarvan, teruggeven of, indien niet mogelijk, vernietigen.

De Klant heeft niet het recht wijzigingen aan te brengen aan de Te leveren producten, telecommunicatieoplossingen of andere technische infrastructuur die onderdeel zijn van de licentie of de levering, indien aanwezig, zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier. Indien de Klant dergelijke wijzigingen aanbrengt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, is de Leverancier gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor de veroorzaakte werkzaamheden, of, indien de wijziging aanzienlijk is, om de licentie en de levering onder de Overeenkomst op te schorten.

Informatie die de Leverancier aan de Klant verstrekt met betrekking tot de bedrijfsmethoden, -processen en -procedures van de Leverancier bevat de bedrijfsgeheimen en knowhow van de Leverancier, en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten en eigendommen van deze informatie berusten te allen tijde bij de Leverancier. De Klant heeft niet het recht om de bedrijfsprocessen of -procedures van de Leverancier financieel of anderszins te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

6. Aanvang van de licentie, risico van verlies en schade

Tenzij anders overeengekomen, begint de licentie voor het gebruik van de Producten en ander materiaal in de levering bij volledige betaling van de licentiekosten aan de Leverancier.

7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, factureert de Leverancier voor het Product na het aangaan van de Overeenkomst en voor de Diensten na de uitvoering daarvan, echter niet minder dan één keer (1) per maand. De betalingsvoorwaarden zijn dertig (30) dagen netto vanaf de datum van een factuur. De rente op vertraagde betalingen neemt toe overeenkomstig de Finnish Interest Act (632/1982, zoals gewijzigd). De Leverancier kan de Klant extra kosten in rekening brengen voor alle werkzaamheden die buiten de werkuren van de Leverancier worden uitgevoerd of voor werk dat niet binnen de werkingssfeer van de Overeenkomst valt. Dergelijke extra kosten kunnen, zonder beperking, compensatie voor overuren, kosten voor apparatuur, dagvergoeding, telecommunicatiekosten en andere uitgaven omvatten.

In het geval dat de prijs van het Product of de Dienst niet in de Overeenkomst of anderszins is gespecificeerd, is de prijslijst van de Leverancier zoals van kracht op het moment van bestelling, van toepassing. De Leverancier kan zijn prijzen wijzigen zestig (60) dagen na een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De wijziging van prijzen is niet van toepassing op facturen die vervallen vóór de ingangsdatum van de wijziging. In het geval dat de Klant de wijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen op de ingangsdatum van de prijswijziging met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van dertig dagen (30) dagen. In geval van beëindiging heeft de Leverancier recht op betaling voor alle uitgevoerde werkzaamheden en gebruik van het Product voorafgaand aan een dergelijke beëindiging.

De Leverancier is gerechtigd om vijftig procent (50%) van het overeengekomen uurtarief in rekening te brengen voor reistijd gerelateerd aan reizen die noodzakelijk zijn door de uitvoering van zijn verplichtingen hieronder, en die een terugreis van dertig (30) kilometer te boven gaan. In het geval dat de terugreis korter is dan dertig (30) kilometer, is er geen reistijd verschuldigd. De Leverancier zal de Klant andere vervoerskosten en dagvergoedingen afzonderlijk factureren in overeenstemming met zijn op dat moment geldende factureringsbeleid.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, omvatten de prijzen die in de Overeenkomst zijn gespecificeerd alle openbare heffingen die door de autoriteiten worden bepaald en die van kracht zijn op de datum van ondertekening van de Overeenkomst, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. De belasting over de toegevoegde waarde wordt toegevoegd aan de prijzen in overeenstemming met de dan geldende voorschriften. Als het bedrag aan openbare heffingen dat door de autoriteiten is vastgesteld, of de grondslag van hun incasso, wordt gewijzigd als gevolg van wijzigingen in regelgeving of belastingpraktijken, worden de prijzen van het Product en de Diensten dienovereenkomstig herzien.

Indien een betaling door de Klant meer dan dertig (30) dagen na de vervaldatum wordt vertraagd, ondanks een schriftelijke herinnering, is de Leverancier gerechtigd om zijn uitvoering op te schorten zonder enige aansprakelijkheid totdat de Klant alle aan de Leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald.

8. Updates, vervanging van het Product en wijzigingen

Van tijd tot tijd en naar keuze van de Leverancier kan de Leverancier het Product op elk moment zonder kennisgeving uitbreiden, verbeteren of anderszins wijzigen (Updates), maar hij is niet verplicht om de Klant Updates te verstrekken. De Klant erkent dat de Leverancier geen expliciete of impliciete verplichting heeft om Updates in de toekomst aan te kondigen of beschikbaar te maken.

Na goedkeuring door de Klant, die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, heeft de Leverancier het recht het Product te vervangen door een ander product of het nieuwe verbeterde model of de verbeterde versie ervan (Vervanging). De Vervanging voldoet aan de vereisten met betrekking tot de capaciteit, prestaties en andere kenmerken die zijn uiteengezet in de Overeenkomst voor het originele Product.

De Leverancier zal, zonder de goedkeuring van de Klant, het recht hebben om wijzigingen aan het Product aan te brengen, wijzigingen of andere verbeteringen aan te brengen voordat het wordt geleverd, op voorwaarde dat het Product blijft voldoen aan de vereisten die hierin zijn uiteengezet.

9. Geen support of onderhoud

De Leverancier heeft geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting om onderhouds-, technische of andere support- of onderhoudsdiensten aan het Product te leveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10. Garanties

HET PRODUCT WORDT GELICENTIEERD OP EEN 'ZOALS HET IS'-BASIS. DE LEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT EN DE FUNCTIES IN HET PRODUCT VOLDOEN AAN ALLE VEREISTEN VAN DE KLANT, OF DAT ZE ONONDERBROKEN OF FOUT- OF BUGVRIJ OF IN ALLE COMBINATIES ZOALS GESELECTEERD DOOR DE KLANT FUNCTIONEREN.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST VERMELD OF VEREIST DOOR VERPLICHTE RECHTSBEPALINGEN, ZIJN ER GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, DOOR UITVOERING VAN DE WET OF ANDERSZINS. DE LEVERANCIER EN ZIJN DISTRIBUTEURS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN EEN BEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE HAND.

11. Vertrouwelijkheid

Elke partij houdt alle materiaal en informatie geheim die hij van de andere partij heeft ontvangen en die als vertrouwelijk is gemarkeerd of die als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Een partij heeft het recht om dergelijk materiaal en informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst. De verplichting tot vertrouwelijkheid is echter niet van toepassing op materiaal en informatie die: (a) algemeen verkrijgbaar of anderszins openbaar zijn; (b) de ontvangende partij of de aan haar gelieerde onderneming heeft ontvangen van een derde partij zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid; (c) in het bezit waren van de ontvangende partij of zijn gelieerde onderneming voorafgaand aan de ontvangst hiervan van de andere partij zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid die daarmee verband houdt; (d) de ontvangende partij of het aan haar gelieerde bedrijf onafhankelijk heeft ontwikkeld zonder gebruik te maken van materiaal of informatie ontvangen van de andere partij; of (e) een partij of een aan haar gelieerde onderneming moet bekendmaken krachtens een rechterlijk bevel, of een wet, regelgeving of andere verordening die door de bevoegde autoriteiten is uitgevaardigd.

Elke partij stopt met het gebruik van het vertrouwelijk materiaal en de vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangt onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst of wanneer die partij het materiaal of de informatie in kwestie niet meer nodig heeft voor het in de Overeenkomst vermelde doel, en retourneert het betreffende materiaal (inclusief alle kopieën daarvan), tenzij de partijen het afzonderlijk eens zijn over de vernietiging van dergelijk materiaal. Elke partij heeft echter het recht om de door de wet of regelgeving vereiste kopieën te behouden.

De Leverancier heeft het recht om de professionele vaardigheden en ervaring opgedaan in verband met de Overeenkomst te gebruiken.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze paragraaf 11 blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

12. Overmacht

Met uitzondering van de betalingsverplichtingen, is geen van beide partijen jegens de ander aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging van het werk veroorzaakt door een belemmering die buiten haar macht ligt en waarmee deze partij bij het sluiten van de Overeenkomst geen rekening had kunnen houden, en waarvan het gevolg niet redelijkerwijs vermeden of overwonnen kon worden, inclusief, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, het handelen of de verordeningen van een bevoegde burgerlijke of militaire autoriteit, stakingen, ongeoorloofde werkonderbreking, brand en overstroming ('geval van Overmacht'). Staking, uitsluiting, boycot en andere werkstakingen vormen ook een geval van Overmacht, wanneer de betrokken partij het doelwit of een partij bij een dergelijke actie is.

Een overmachtssituatie geleden door een onderaannemer van een partij ontslaat een dergelijke partij ook van aansprakelijkheid indien uitbesteding aan een andere onderaannemer niet mogelijk is zonder onredelijke kosten of een aanzienlijke vertraging.

Beide partijen zullen de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van een geval van Overmacht. De partij zal de andere partij op overeenkomstige wijze informeren over de annulering van het geval van Overmacht.

13. Inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten

De Leverancier zal op zijn kosten de Klant verdedigen tegen en schadeloosstellen voor claims en acties als gevolg van inbreuk door het Product op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, op voorwaarde dat de Klant de Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van dergelijke claims en de Leverancier toestaat om zich tegen de claims te verdedigen of te schikken, en geeft de Leverancier alle nodige informatie, beschikbare assistentie en alle nodige autorisaties.

Indien het Product volgens de gerechtvaardigde mening van de Leverancier inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, zal de Leverancier op eigen kosten: (a) het recht op gebruik van het Product voor de Klant verkrijgen, of (b) het Product vervangen, of (3) het Product wijzigen om de inbreuk te elimineren. Als geen van de bovengenoemde alternatieven beschikbaar is voor de Leverancier tegen redelijke voorwaarden, zal de Klant op verzoek van de Leverancier stoppen met het gebruiken van het Product, het terugsturen en de Leverancier zal de door de Klant voor het Product betaalde prijs crediteren verminderd met het deel van de prijs dat overeenkomt met de werkelijke tijdsduur van gebruik.

De Leverancier is echter niet aansprakelijk jegens de Klant als de claim: (a) wordt aangevoerd door de Klant of zijn gelieerde onderneming; (b) het resultaat is van een wijziging van het Product of van naleving van de instructies of informatie van de Klant; (c) uitsluitend voortkomt uit het gebruik van het Product in combinatie met een product dat niet door de Leverancier wordt geleverd; of (d) had kunnen worden vermeden door het gebruik van een gereleasete nieuwste versie van het Product.

DIT ARTIKEL 13 OMVAT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER EN IS HET ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT BIJ EEN INBREUK OP HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT DOOR HET PRODUCT.

14. Termijn; beëindiging van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, is deze overeenkomst geldig zolang de licentie geldig is. Echter, in het geval dat de Liferay-licentie wordt beëindigd, heeft de Leverancier het recht om de Overeenkomst inclusief alle licenties daaronder te met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Indien de nakoming van de Overeenkomst door een situatie van Overmacht langer dan vier (4) maanden wordt vertraagd, heeft elke partij het recht om deze Overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij zonder dat een partij het recht heeft om schadevergoeding te eisen voor een dergelijke beëindiging.

Een partij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij als die andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie wordt gebracht of anderszins ophoudt met zijn betalingen, of als de andere partij een substantiële schending van de voorwaarden van de Overeenkomst pleegt en een dergelijke schending niet verhelpt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de inbreuk.

15. Marketing

Valamis kan de naam en het logo van de klant gebruiken in zijn marketingmateriaal, websites en promotiemateriaal om de Klant als klant van Valamis te identificeren.

16. Schade en beperking van aansprakelijkheid

De Leverancier is uit hoofde van de Overeenkomst uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door de nalatigheid van de Leverancier of een andere schending van de Overeenkomst, en bewezen door de Klant. Het voorwerp van de vordering gaat de prijs van het Product, de Dienst of een onderdeel daarvan niet meer dan vijftien procent (15%) te boven.

IN GEEN GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITGAVEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN VERLIES VAN BESPARINGEN OF VOOR HET VERLIES VAN, SCHADE AAN, OF WIJZIGING VAN GEGEVENS OF GEGEVENSBESTANDEN VAN DE ANDERE PARTIJ ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK EN DE RESULTERENDE SCHADE EN KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT, ZOALS KOSTEN OP BASIS VAN DE HERCREATIE VAN GEGEVENSBESTANDEN, ZELFS ALS DE PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR ONZORGVULDIGHEID OF GROVE NALATIGHEID. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS EVENMIN VAN TOEPASSING OP SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET OVERDRAGEN, KOPIËREN OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP EEN WIJZE DIE IN STRIJD IS MET HET RECHT OF MET DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST, OF SCHADE DOOR SCHENDING VAN DE EXPORTBEPERKINGEN BETREFFENDE DE PRODUCTEN OF TECHNISCHE INFORMATIE.

17. Toepasselijk recht; afhandeling van geschillen

Op deze Overeenkomst is het Finse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake de rechtskeuze. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen, gesloten te Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst en/of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Finse Centrale Kamer van Koophandel. Het scheidsgerecht bestaat uit een (1) arbiter. De arbitrageprocedure vindt plaats in Helsinki, Finland. De arbitrage wordt uitgevoerd en de scheidsrechterlijke uitspraak wordt in het Fins of, als de Klant geen Finse entiteit is, in het Engels gegeven.

18. Overdracht van de Overeenkomst

Geen van de partijen heeft het recht om de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De Leverancier kan de Overeenkomst echter overdragen aan zijn gelieerde onderneming of aan een derde aan wie de Leverancier zijn zaken zoals onderworpen aan deze Overeenkomst overdraagt. Voorts kan de Leverancier zijn vorderingen onder de Overeenkomst aan een derde overdragen.

19. Wijziging van de Overeenkomst

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Leverancier doorlopend diensten en producten ontwikkelt en dat daarom de selectie en inhoud van de Diensten en het Product kan veranderen. De Leverancier heeft ook het recht om de levering en/of productie van de Diensten en/of het Product stop te zetten. In dergelijk geval kan de Leverancier de Overeenkomst beëindigen met betrekking tot dergelijke beëindigde Diensten, Producten of hun afzonderlijke delen.

Alle andere wijzigingen of toevoegingen aan de Overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen om geldig te zijn.

20. Aanbieding en geldigheid van de Overeenkomst

De Overeenkomst is geldig wanneer naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen de Overeenkomst hebben ondertekend of wanneer de Leverancier het aanbod van de Klant schriftelijk aanvaardt. Tenzij anders overeengekomen, is het aanbod van de Leverancier geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van aanbieding.