• 7 maart 2018

Hoe Brengt U Uw Corporate Learning Strategie Op Een Lijn Met Uw Business Strategie?

In 2017 namen de uitgaven voor corporate learning in de Verenigde Staten toe tot meer dan 93 miljard dollar. En toch geeft in de laatste onderzoeksenquête van Brandon Hall Group slechts 38% van de organisaties aan dat hun learning-strategie effectief is afgestemd op de bedrijfsdoelen. Ter verduidelijking: 92% van de managers is het erover eens dat er een tekort aan vaardigheden is onder de Amerikaanse beroepsbevolking en 90% van de leidinggevenden geeft aan dat Learning & Development (L&D) programma’s kunnen helpen om die ‘skills gap’ te dichten.

De gigantische investering in corporate learning bewijst dat leidinggevenden de waarde inzien van corporate learning. Maar er liggen uitdagingen op het gebied van de strategie, de uitvoering en het begrijpen van de impact van het leren.

We hebben op dit moment het volgende vastgesteld:

Redenen om te investeren in corporate learning

 1. Medewerkers motiveren: een aantrekkelijk aanbod voor leren en ontwikkelen versterkt de loyaliteit, de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers.
 2. De skills gap overbruggen: het reskillen van medewerkers die het bedrijf al kennen (en weten hoe ze het geleerde moeten toepassen) in plaats van geld uitgeven aan hogere salarissen voor nieuwe medewerkers met nieuwe vaardigheden.
 3. Wendbaarheid van de organisatie – agility: veranderingen sneller en efficiënter doorvoeren.
 4. Een productieve bedrijfscultuur creëren: de verandering die kennis en leren teweegbrengen binnen een bedrijf is de leerimpact. Werk wordt zinvoller en relevanter.

Positieve impact op bedrijfsdoelen: als processen vloeiender en efficiënter verlopen, verbeteren de bedrijfsresultaten, zoals de omzet. Dit is de bedrijfsimpact.

Wat is de leerimpact?

Er is sprake van leerimpact wanneer een door training verworven, strategisch zinvolle vaardigheid wordt toegepast om de prestaties te verbeteren in een deel van het werk waarvan het resultaat bijdraagt het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Leren vindt plaats op individuele basis. Het heeft een positieve waarde als het geleerde beklijft en het krijgt meer waarde als het individu het geleerde meeneemt naar de werkplek. Zodra het geleerde wordt geïntegreerd in grotere teamprestaties, neemt de waarde ervan nog verder toe. Naarmate een persoon meer leert, verbetert dit de prestaties van zijn hele team. Het leren van nieuwe dingen, creëert nieuwe waarde. Niet alleen voor de leerder, maar ook voor zijn collega’s, zijn afdeling en voor het hele bedrijf. Dit is de kenniswaardeketen.

De leerimpact is de meest essentiële toegevoegde waarde van elke Learning & Development-strategie. Toch wordt de leerimpact vaak over het hoofd gezien.

Voor veel leidinggevenden is het najagen van ROI belangrijk, maar ROI is slechts een klein deel van de waarde van de leerimpact.

Om ervoor te zorgen dat u met de leerimpact uw doel bereikt, kunt u deze stappen volgen:

De Impact Map: stappen naar succes door leerimpact

 1. Definieer bedrijfsdoelen en graadmeters voor succes
 2. Bepaal een learning-strategie: prestatiemetingen en leeractiviteiten
 3. Ontwerp een rapportage- en analyseplan
 4. Aanpassing van het actieplan

Laten we hieronder nader ingaan op deze 4 punten.

1. Definieer bedrijfsdoelen en graadmeters voor succes

“Wat zijn de hoogste waarden en de meest urgente kwesties die de directie moet aanpakken om de kloof te overbruggen tussen haar ambitie en de huidige ontwikkelingskoers van het bedrijf?”
– Michael Mankins, Harvard Business Review: 5 Ways the Best Companies Close the Strategy-Execution Gap

Nauwe samenwerking met de directie is van cruciaal belang. Niet alleen om de bedrijfsdoelen en de graadmeters voor succes te begrijpen, maar ook om te zien welke problemen van invloed zijn op die bedrijfsdoelen. Als u de graadmeters voor succes kent en begrijpt, wordt het gemakkelijker om uw leerstrategie en uw business strategie op elkaar af te stemmen. En het wordt ook eenvoudiger om de leerimpact te volgen en te meten, en om erover te communiceren.

3 voorbeelden van graadmeters voor succes in een L&D-strategie

 1. Een zeer gebruikelijke graadmeter voor succes is het verhogen van de ROI. Hiervoor moet u nog specifiekere meetwaarden definiëren, die resulteren in een verhoging van de ROI. Stelt u zich voor dat een HR-manager meldt dat het huidige personeelsverloop hoger ligt dan het gemiddelde in de sector. Onderzoek heeft aangetoond dat de kosten van het vervangen van een medewerker 50% – 250% bedragen van het jaarsalaris en de jaarlijkse uitkeringen van die medewerker. Er zijn kosten verbonden aan het voorbereiden van het vertrek, werving, selectie, training en het verlies van productiviteit. Hieruit is af te leiden dat een verlaging van de omzet een initiatief kan vormen om een hogere ROI te behalen.
 2. Een andere manier waarop organisaties hun ROI (en andere KPI’s) kunnen verbeteren met een goede Learning & Development-strategie, is door het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Uit studies van Gallup blijkt dat 17,2% van de Amerikaanse workforce niet betrokken is. Dit uit zich in de vorm van traagheid, gemiste werkdagen en verminderde productiviteit. Volgens schattingen van Gallup kost een niet-betrokken medewerker een organisatie ongeveer $3,400 voor elke $10,000 salaris, ofwel 34%.
 3. ‘10% toename van het aantal verkoopkansen.’ Dit is een duidelijk voorbeeld van een goed gedefinieerde zakelijke graadmeter voor succes, die helpt om hoger gestelde bedrijfsdoelen te bereiken.

Dit zijn maar een paar mogelijke voorbeelden die kunnen resulteren in een goed gedefinieerde graadmeter voor succes. Andere veel voorkomende uitdagingen waarbij een goed geïmplementeerde L&D-strategie ondersteuning biedt:

 • trainingen optimaal aanbieden
 • data genereren en opslaan
 • compliance controleren
 • leiderschap ontwikkelen
 • diensten aan klanten verbeteren
 • bedrijfscultuur bevorderen
 • betrokkenheid vergroten
 • community en gemeenschapszin ontwikkelen
 • sales vergroten
 • transparantie bieden
 • online academie bouwen
 • veiligheid vergroten

Er zijn zo veel meetgegevens. Hoe bepaalt u welke gegevens belangrijk zijn?

Verzamel informatie van alle stakeholders

Een effectieve learning-strategie vergt een proces dat effect heeft op doelstellingen en waarover zo eenvoudig en zo vaak mogelijk wordt gecommuniceerd. Als u de uitdagingen op elk gebied binnen uw bedrijf begrijpt, dan kunt de voordelen van learning maximaal benutten. Ga dus in gesprek met medewerkers van alle afdelingen om zicht te krijgen op problemen met de workflows, de ontwikkeling en het onboarding-proces. Breng een leercultuur tot stand door in te spelen op de behoeften van uw medewerkers. In veel bedrijven lukt het niet om een leercultuur te creëren doordat niet iedereen mag meepraten over de L&D-strategie.

 • 81.8% van de bedrijven voert slechts per kwartaal of zelfs minder frequent afdelingsoverstijgende gesprekken over training, ontwikkeling van medewerkers en het opbouwen van vaardigheden.
 • Slechts 8% ziet op dit moment de zakelijke impact van L&D.

2. Bepaal een learning-strategie: prestatiemetingen en leeractiviteiten

U hebt nu uw zakelijke meetgegevens geprioriteerd door informatie te verzamelen van alle stakeholders. Hoe implementeert u nu een learning-strategie waarmee alle belangen zijn gediend?

Naar de manier waarop ontwerp en woordkeuze in marketing, reclame en taal het gedrag beïnvloeden, is veel onderzoek gedaan. In zijn bekende boek How to Win Friends and Influence People beschrijft Dale Carnegie als eerste hoe het gedrag van mensen positief kan worden beïnvloed om prestatiegerichte trainingen te volgen. Uitgangspunt daarbij is om in een persoon een enthousiast willen op te roepen. Betrokkenheid dus.

Marketing en sales teams gebruiken CRM-tools om de performance te meten. Bijvoorbeeld betrokkenheidsstatistieken: openratio en doorklikratio, evenals het aantal cold calls en de lengte van de verkoopcycli.  Corporate learning gebruikt een learning experience platform (LXP’s) en learning management systeem (LMS) om statistieken te ontwikkelen over bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers. Betrokkenheid wordt gemeten aan de hand van onder meer het aantal voltooide cursussen, de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en de tijd die wordt besteed aan een bepaalde taak. Deze worden gevolgd en vastgelegd in de learning record store (LRS). Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld leerstijlen en voorkeuren voor een bepaald type content te bepalen, en op basis daarvan de learning experience te optimaliseren en de prestaties te verbeteren. Learning analytics helpen u om verschillende leerstijlen te herkennen en te begrijpen, zodat u efficiëntere cursussen kunt ontwerpen op basis van specifieke leerbehoeften. U kunt leercontent aanwijzen en verspreiden aan de hand van onder meer rol, leerstijl en expertise.

Learning experience platforms maken gebruik van voorspellende analytics en data science om u te helpen uw business beter te begrijpen. U krijgt meer zicht op het verband tussen business en kennis/leren en u kunt betere besluiten nemen over business en training. Een LXP biedt bovendien ondersteuning bij het analyseren van trends en bij het voorspellen van uw toekomstige bedrijfsresultaten.

Learning Analytics Framework

Welke content biedt u aan?

Welke content u aanbiedt, is afhankelijk van de verschillende individuen binnen uw bedrijf. U moet bereid zijn om uw content te testen en te meten, om de effectiviteit van uw content te evalueren en om de content aan te passen. Geen enkel proces blijft altijd hetzelfde, omdat omgevingen voortdurend veranderen, vooral als nieuwe baanbrekende technologie de boel in de war brengt. Zodra u beter kijkt naar hoe u uw leerders eigenlijk leren, komt u veel te weten over uw leercontent. Hebben ze problemen om te slagen voor de tests? Slaan ze sommige delen systematisch over? Welke materialen worden het meest gebruikt? Idealiter is de content opgebouwd aan hand van een specifiek model. Zo biedt de taxonomie van Bloom een perfect framework voor de ontwikkeling van vaardigheden en de opbouw van leercontent.

Door te evalueren of uw content uw leerders daadwerkelijk naar een volgend niveau brengt, kunt u uw L&D-doelen gemakkelijker bereiken en kunt u het resultaat terugzien in uw ROI. Om zeker te weten dat de content niet alleen hoogwaardig, maar ook toegankelijk is, moeten we nadenken over hoe we de aandacht van leerders effectief kunnen vasthouden. Gelukkig zijn er al duidelijke en veelbelovende trends gesignaleerd wat betreft mobile friendly content en het gebruik van AI chatbots, microlearning, social learning, video learning en gamification.

3. Ontwerp een rapportage- en analyseplan

U moet meetbare indicatoren voor het leren opstellen. Dat kunnen KPI’s (Key Performance Indicators) zijn, of een bepaald aantal veiligheidsincidenten, de jaarlijkse investering in L&D, snellere processen, enzovoort. Vóór de implementatie van de leerstrategie moet er al een rapportage- en analyseplan liggen, zodat u snel aanpassingen kunt doorvoeren op basis van de gegevens die u real time ontvangt.

Stel ‘als – dan’ statements op, gebaseerd op de meetgegevens die u wilt verzamelen of implementeer intelligent automation, zodat de content automatisch wordt aangepast.

Bijvoorbeeld:
Als X gebeurt, dan moet Y worden aangepast.

Als mensen videocontent overslaan of cursussen niet afmaken, dan moet de content worden gewijzigd.

Als een sessie in de leeromgeving gemiddeld 10 minuten duurt, dan creëren we meer toegankelijke microlearning-modules in plaats van langere en intensievere sessies die meer tijd kosten.

Bersin’s Impact Measurement Framework geeft nog meer vragen die kunnen worden gesteld om de leerimpact te analyseren. Het framework omvat 9 meetgebieden die samen een geïntegreerd meetprogramma vormen:

 1. Acceptatie
  Hoe goed hebt u het beoogde publiek bereikt?
 2. Bruikbaarheid
  Hoe bruikbaar was het?
 3. Efficiency (financieel)
  Financiële statistieken: wat waren de kosten voor ontwikkeling versus de kosten per leerder. Vergelijk dit met gemiddelde in uw branche.
 4. Afstemming
  Hoe goed waren de bedrijfsdoelen gedefinieerd?
 5. Voldoen aan de verwachting (vanuit het oogpunt van de klant)
  In hoeverre zijn de beoogde programma- en budgetdoelstellingen van de klant bereikt?
 6. Tevredenheid
  Hoe tevreden zijn de leerders over de content, de manier van aanbieden, de experience en de aard van het programma?
 7. Learning
  Is er een direct verband tussen het geleerde en de oorzaak van een zakelijk probleem binnen het bedrijf?
 8. Individuele performance
  In hoeverre worden individuele doelen voorafgaand aan het programma vastgesteld?
 9. Performance van de organisatie
  In welke mate worden algemene bedrijfs- of HR-maatregelen beïnvloed?

Communicatie met stakeholders

Plan met regelmaat communicatiemomenten met stakeholders (directie, leerders, HR) in en verzamel feedback. Hoe duidelijker u met reports en graphics communiceert over de bereikte resultaten, des te eenvoudiger wordt het om de vooruitgang en het effect voor de business te zien: ROI, medewerkerstevredenheid of elk ander doel. Bedrijfsdoelen kunnen soms veranderen, medewerkers vertellen misschien wat ze niet goed vonden aan de content of welke vaardigheden ze graag zouden willen ontwikkelen. Het is ook belangrijk dat het voor de stakeholders een routine wordt om naar de voortgang te kijken, en inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de veranderingen die plaatsvinden.

4. Aanpassing van het actieplan

Een solide strategie wordt niet zozeer gepland en uitgevoerd, als wel gepland, uitgevoerd en aangepast. In het onderstaande diagram ziet u de feedbackcyclus van aanpassing en actie. U begint onderaan met het vaststellen van uw bedrijfsdoelen. U krijgt feedback op wat er moet veranderen en op vaardigheden die benodigd zijn om te bedrijfsdoelen te realiseren.

Als u weet welke vaardigheden er nodig zijn, kunt u leercontent gaan aanmaken om mensen in die vaardigheden te trainen. Met een learning platform kunt u achterhalen wie bepaalde vaardigheden heeft verworven, en u kunt de content aanpassen op basis van feedback van medewerkers die ermee hebben geworsteld en medewerkers die juist excelleerden.

Na verloop van tijd kunt u zien of er veranderingen zijn in productie en prestatie. Hebben mensen bepaalde vaardigheden verworven, maar laten zij geen betere prestaties zien, dan kunt u die gegevens gebruiken om de leercontent aan te passen. Als u veranderingen ziet in de performance, dan kunt u ook veranderingen gaan zien in uw business indicatoren. U kunt gaat nieuwe doelen stellen, en dan begint het hele proces opnieuw.

 

Harvard Business Review stelt dat de beste bedrijven een strategie eerder zien als een richting en een besluitenagenda, dan als een plan. Er zijn grote verschillen in strategie, uitvoering en prestaties en in de snelle wereld van vandaag zijn de toekomstige markt en de concurrentie gehuld in onzekerheid. Ook met oog op de opkomst van baanbrekende nieuwe technologieën moeten organisaties de hoogste prioriteit geven aan wendbaarheid.

Een investering in kennis levert de beste rente op.
– Benjamin Franklin