• 11.11.2021

Kuinka Valamis tukee työntekijöidensä oppimista ja kehittymistä

Yksi arvoistamme Valamiksella on development – kehittyminen, jolla tarkoitetaan pyrkimystä jatkuvaan oppimiseen niin yksilöiden kuin yrityksemme tasolla. Työ voi olla enemmän kuin työtä; se voi olla mahdollisuus kehittyä ja haastaa itseämme.

Uskomme Valamiksella, että oppiminen ja osaamisen kehittäminen riippuvat halusta kehittyä ja siitä, että olemme valmiita ottamaan vastaan haasteita ja etsimään kehittymismahdollisuuksia. Oppiminen on jatkuva prosessi, johon sekä organisaation, että yksilön tulee osallistua.

Tässä blogissani pyrin avaamaan, kuinka Valamiksen kulttuuri tukee työntekijöidensä oppimista ja kehittymistä.

Oppiminen työssä

Lienee tarpeetonta sanoa, mutta sanon nyt kuitenkin: riippumatta siitä kuinka monta kurssia käyt tai kuinka monta tuntia käytät oppimiseen, se ei ole koskaan tarpeeksi jos et pääse viemään näitä taitoja ja asioita käytäntöön. “Työ tekijäänsä opettaa” päteekin myös IT-alalla ja tietotyössä. Opimme jatkuvasti uutta työskennellessämme asiakkaidemme ja työkavereidemme kanssa.

Myös tehtävien ajoittaisella vaihtumisella voidaan varmistaa osaamisen kehittyminen. Tehtävät voivat muuttua työntekijän toiveesta, ja tilanteen salliessa siirtymät esimerkiksi projektien ja tehtävien välillä ovatkin mahdollisia. Silloin tällöin työntekijöitä siirtyy myös täysin uuteen positioon: olen tästä itse elävä esimerkki siirryttyäni digitaalisen oppimisen konsultoinnista vastaamaan osaamisen kehittämisestä Valamiksella. Avaammekin usein työpaikkoja ensisijaisesti sisäiseen hakuun: esimerkiksi kaikki nykyiset tuotepäällikkömme ja tuotealue-leadit olemme rekrytoineet sisäisesti. Voit lukea lisää tällaisesta urakehityksestä Aleksandr Muravevin uratarinasta.

Urakehityksen osalta avoimuus on meille tärkeää. Kaikkien positioiden kuvaukset ja urakehitystasot ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa ja löydettävissä, ja jokaisen työntekijän on mahdollista näin nähdä, mitä seuraava ura-askel meillä Valamiksella häneltä vaatii. Esimerkiksi senior-tason työntekijöiltämme odotamme valmiutta tukea muita työntekijöitä. Urakehitysuutiset julkistamme aina kuukausipalaverissamme, jonne kaikki työntekijät on kutsuttu koolle. Näin myös työkaverit saavat mahdollisuuden onnitella toisiaan. Urakehityksen osalta esihenkilömme tekevätkin erinomaista työtä tukien työntekijöitä urapolullaan Valamiksella.

Osaaminen kasvuun yhdessä

Oppiminen mielletään usein formaaleiden oppimistapojen, eli kurssien, kirjojen ja vastaavien jo koulusta tuttujen tapojen kautta. Se on kuitenkin vain yksi tapa oppia. Arvostamme Valamiksella osaamisen jakamista ja yhdessäoppimista, ja olemmekin kehittäneet erilaisia tapoja näiden tukemiseksi:

  • Sisäinen mentorointiohjelma: Mentoroinnilla tuemme esimerkiksi seniori-ohjelmistokehittäjiä kasvamaan lead-rooleihin. Voit lukea lisää mentoroinnista tästä blogista.
  • Sisäiset esitykset, kuten ValamisTalksit ja asiakastarinat. Näiden esitysten tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tietoa paitsi onnistumisista, myös niistä asioista joissa emme onnistuneet.
  • Demo-kahvit: jaamme tietoa ja pidämme pieniä demoja pienempien ryhmien kesken kahvitaukojen ohessa.
  • Teknologia-tutorointi: Pyrimme kasvattamaan meille strategisten teknologioiden osaamista mm tutoroinnilla. Jos ohjelmistokehittäjä haluaa kasvattaa tietotaitoaan liittyen esim. Reactiin, Kafkaan tai ElasticStackiin, hänelle voidaan etsiä sopiva tuutori työkavereiden keskuudesta.
  • Palaute: Kannustamme työntekijöitä kiittämään työkavereitaan kiitoskorttien ja pienten firman tarjoamien kiitoslahjojen avulla. Lisäksi jokainen saa säännöllisesti palautetta 360-palautekyselyllä.
  • Yllä listattujen keinojen lisäksi työntekijällä on mahdollisuus esimerkiksi säännöllisiin kehityskeskusteluihin ja ylimääräisiin palautekyselyihin jotka osaltaan tukevat oppimista ja kannustavat oman työn reflektointiin.

Vanha kunnon koulutus

Suuri osa kehittymisestä tapahtuu edelleen myös ns. perinteisin keinoin tavalla: verkkokursseilla, lukemalla tai kuuntelemalla kirjoja, tai jonkun asiantuntijan valmennuksessa, ja käytämmekin omaa Valamis-oppimisalustaamme työntekijöiden koulutukseen. Valamiksen kautta työntekijämme saavat muun muassa pääsyn LinkedIn Learning –palvelun tarjoamiin oppimissisältöihin. Tuemme myös äänikirjapalveluiden käyttöä ja kursseille osallistumista. Ennen pandemiaa työntekijät osallistuivat konferensseihin ja luokkahuonekoulutuksiin ja odotammekin jo innolla mahdollisuutta palata live-tapahtumiin.

Yleisesti työpaikkaoppimisessa käytetyn ”70-20-10” -viitekehyksen mukaan vain 10% työpaikalla oppimisesta tulisi olla formaalia oppimista. Tästä huolimatta miellämme oppimisen usein ensisijaisesti juuri formaalina oppimisena – ja silti tämä on se oppimisen muoto, jolle on kaikkein vaikein löytää aikaa. Valamiksella olemme pyrkineet turvamaan mahdollisuuden keskittyä oppimiseen varaamalla jokaiselle työntekijälle kuukausittain aikaa sekä oppimiselle mutta myös tiedon jakamiselle. Digitaalisessa oppimisympäristössämme pyrimme tarjoamaan lyhyitä ja täsmällisiä oppimissisältöjä, jotka parhaimmillaan tarjoavat apua ja tukea sen hetken tilanteeseen, eivätkä vaadi pitkää keskeytymätöntä opiskeluaikaa. Näiden toimien tavoitteena on muistuttaa työntekijöille paitsi oppimismahdollisuuksista niin myös siitä, että pidämme oppimista ja itseohjautuvuutta tässä suhteessa suuressa arvossa: työntekijämme tietävät usein itse parhaiten, mihin suuntaan ja miten heidän kannattaa osaamistaan kasvattaa. Pyrimme kannustamaan työntekijöitä myös reflektoimaan omaa tekemistään ja oppimaansa: kun pysähtyy hetkeksi miettimään mitä itse osaa ja mitä asioista ajattelee, on myös helpompi tukea ja sparrata työkavereita.

Oppimiseen kannustaminen

Vaikka meillä olisi kuinka paljon intoa oppia uutta, se jää usein arkisen aherruksen alle. Tästä syystä pyrimmekin jatkuvasti kannustamaan ja muistuttamaan oppimisen tärkeydestä.

Kuluvana vuonna 2021 olemme kuukausittain jakaneet “Learner of the month” – Kuukauden oppija –palkinnon, jonka tavoitteena on kannustaa työntekijöitä nimeämään työkavereitaan, jotka ovat osoittaneet halua oppia ja kehittyä, jotka tukevat muita kehittymään, ja jotka ovat tehneet konkreettisia tekoja oman osaamisensa ja yrityksemme kyvykkyyden parantamiseksi. Tähän mennessä olemme palkinneet ihmisiä, jotka ovat olleet muiden tukena käyttämiemme teknologioiden vaihtuessa, kasvaneet ja kehittyneet nopeasti tehtävissään, ja jotka ovat olleet erityisen aktiivisia digitaalisen oppimisen suhteen.

Vaikka pyrimme tunnistamaan yksilöiden onnistumista, myös jaetut tavoitteet voivat olla palkitsevia. Vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla lupasimme istuttaa puun jokaista viittä verkkokurssisuoritusta kohden. Ja lopulta istutimme 300 puuntaimea! Tällä tavoin pystyimme myös ottamaan askeleita kohti terveempää planeettaa ja osoittamaan vastuullisuutta käytännössä (vastuullisuus on yksi Valamiksen arvoista).

Lopuksi

Näiden toimenpiteiden avulla olemme pyrkineet rohkaisemaan työntekijöitä oppimaan. Haluamme tuoda esiin, kuinka paljon Valamis yrityksenä arvostaa oppimista ja tuomaan oppimisen aidosti osaksi yrityskulttuuriamme ja kehittämään itse oppimiskulttuuriamme (vaikkakin, kuten Laura Overton kirjoitti blogissaan, oppimiskulttuuri ei ole ihan helposti määriteltävissä). Sillä loppujen lopuksi se, miten me yhdessä kehitymme ja kehitämme osaamistamme, määrittää myös Valamiksen onnistumista.

Asiantuntija

Riina Siikanen

Former HRD Specialist, Valamis

Riinalla on useiden vuosien kokemus digitaalisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen parissa ja hänen vastuullaan on myös Valamiksen mentorointiohjelman organisointi ja monitorointi. Riinan erityisosaamiseen kuuluu yritysoppiminen, koulutussuunnittelu sekä modernit osaamisen kehittämisen menetelmät. Nykyisessä tehtävässään Riina työskentelee laaja-alaisesti osaamisen kehittämisen, tiimien ja esimiesten tukemisen ja uusien toimintamallien jalkauttamisen parissa.